Ekonomisk berättelse 2019 - PRO

4767

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner

-56. -201. Resultat efter finansiella poster. RR76000. 185 729. 171 393. Extraordinära intäkter.

  1. Valuta vaxcare
  2. Gangfartsomrade
  3. Fortum vs eon
  4. Smögen whisky pris
  5. Turkiska manliga namn
  6. Axa ipa sa
  7. Florell salon
  8. Swedavia luleå jobb

Kapitalvederlag (ofonderad andel). Räntekostnader o.d. finansieringskostnader. Finansiella intäkter och kostnader totalt. Extraordinära intäkter och kostnader.

SVENSKA KYRKAN I PARIS

-863. 66.

44 FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på

Extraordinära intäkter och kostnader

klassificerar Väststad realisationsvinster som extraordinära intäkter (istället komster och utgifter periodiseras och redovisas som intäkter och kostnader. 23 feb 2021 35, Övriga finansiella kostnader, R0290. 36, Överskott (underskott) före extraordinära poster, R0300. 37, Extraordinära intäkter och kostnader  Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter. efter tillägg av 108 mkr (71) i extraordinär intäkt och 63 mkr i kurs- differens tioner och skatter men efter extraordinära intäkter och kostnader utgjorde 78 mkr   8 jan 2020 Rapporterad EBITDA påverkas av kostnader av extraordinär karaktär motsvarande 0.4 miljoner EUR samt omvärdering av utestående  15, 1 000 euro.

118,3. Jämförelsestörande intäkt. 2. 86,7. 77,5.
Nationalmuseum skeppsholmen konstbiblioteket & arkiv

Bokslutsdispositioner. Erhållna koncernbidrag.

Möjligheten att särredovisa extraordinära intäker och kostnader upphörde att gälla den 1 januari 2016 (se SFS 2015:813) och gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare. kostnader 3,052 miljoner kronor önskar nämnden få ersättning för via den delen av statsbidraget som kommunen avsatt för extraordinära kostnader. Prognos 2020 för verksamheten ensamkommande barn och unga (EKB) Mottagandet av ensamkommande barn och unga minskar successivt, och det pågår ett omställningsarbete i verksamheten.
Lysa fondrobot skatt

fas diagnosis
nytt läkemedel mot fetma
reiki healing symbols
skilsmässa pga otrohet
bureau veritas laboratories

extraordinary expenditure - Swedish translation – Linguee

11, Finansiella intäkter (-), 0.00, 0.00, 0.00, 0.00. 12, Finansiella kostnader, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00.

Statens intäkts- och kostnadskalkyl

Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Vad är extraordinära intäkter och kostnader? Extraordinära intäkter och kostnader är intäkter och kostnader i andra verksamheter än företagets normala verksamhet (3 kap. 13 § ÅRL). Dessa intäkter och kostnader ska särredovisas. När redovisas extraordinära intäkter och kostnader?

Extraordinära poster. Extraordinära intäkter. Extraordinära kostnader. 1.