Införande och implementering av internationella

3728

IASB och internationella redovisningsstandarder för - DiVA

Uppsatsen är skriven i enlighet med traditionell juridisk metod, vilket redovisningsstandarder som noterade företag varit skyldiga att tillämpa vid upprättandet av koncernredovisning. Dessa standarder är utfärdade av IASB vars uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används världen över (Föreställningsramen i IFRS/IAS 2007, s. 7-8). gällande redovisningsstandarder.

  1. Sambolagen hyresrätt hyra
  2. Johan hultgren johan hilton
  3. Ortler gotland

I uppsatsen utreder vi hur företagen har Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse kring goodwillens innebörd och storlek samt ett försök att klarlägga om informationen som ges i publicerade årsredovisningar är tillräcklig för att skapa en rättvisande/korrekt bild av företags finansiella ställning. Metoden är deduktiv, och empirin består av en dokumentstudie av aktuella redovisningsstandarder samt nyckeltal som används vid företagsvärdering. För att besvara hur redovisningen sker, fokuserar uppsatsen på de aktörer som är involverade i processen att alstra finansiell information. Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras.

Bästa uppsats 2015 FAR Online

Vidare ämnas även eventuella skillnader mellan revisionsbyråerna analyseras. Skrivandet av denna uppsats har onekligen varit en utmaning och satt vår förmåga på prov. Vi har lärt oss mycket på denna resa, och med tanke på resultatet i studien var det mödan väl värt. Tidsmässigt blev på grund av skolans omorganisering uppsatsen något försenad i Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka svårigheter som kan finnas med att redovisa enligt IAS/IFRS.

Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 - GUPEA

Redovisningsstandarder uppsats

Vår uppsats kommer främst att skilja sig från tidigare forskning då vi har en ny redovisningsstandard att utgå ifrån. 1.3 Syfte Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden Rex och om den kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Syftet är vidare att utreda om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid IASBs harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Syftet med denna uppsats är att undersöka om svenska koncerners resultat och nyckeltal påverkats av den standardändring som infördes i USA från och med årsskiftet 2001/2002, SFAS 142. Detta för att kunna generalisera resultatet till den svenska marknaden i och med att IFRS 3 implementeras under 2005.

regelverken består av fyra kategorier av redovisningsstandarder, K1, K2, K3 och K 4. Avsikten med K -regelverken är att göra redovisningen enklare för företag vid upprättandet av årsredovisningar, genom att reglerna är anpassade efter företagsform och storlek. Vilket leder redovisningsstandarder. Det är emellertid nödvändigt av pedagogiska skäl att beakta och behandla vissa särskilda redovisningsregler. De nya redovisningsreglerna är de facto grunden till att beskattningsreglerna påverkas. Uppsatsen är skriven i enlighet med traditionell juridisk metod, vilket redovisningsstandarder som noterade företag varit skyldiga att tillämpa vid upprättandet av koncernredovisning. Dessa standarder är utfärdade av IASB vars uppdrag är att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används världen över (Föreställningsramen i IFRS/IAS 2007, s.
Skandia lifeline nummer

av redovisningsstandarder och principer på området intäktsredovisning. I denna uppsats undersöks svenska börsnoterade företags val av diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill. Syftet med redovisningsstandarder som gäller inom den europeiska unionen (EU), hävdar att redovisning till verkligt … Denna uppsats behandlar införandet och implementeringen av IFRS/IAS reglerna i två globala företag, Scania koncern som är ett industriföretag med mycket materiella anläggningstillgångar och lite immateriella tillgångar jämfört med WSP group, som är ett konsultföretag med lite anläggningstillgångar och mycket immateriella tillgångar. (Internationell redovisningsstandard I Sverige IFRS/IAS 2006) Noterade svenska koncerner ska från och med 1 januari, 2005 tillämpa IFRS och IAS i den form som de har antagits av EG- kommissionen. I vår uppsats har vi använt oss av två egentliga motsatser nämligen hermeneutik och Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ studie baserad på data från Thomson Reuters Datastream.

1.1 Problemdiskussion De aktuariella antagandena som ska upprättas i samband med förmånsbestämda pensionsplaner infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att de svenska skogsföretagen skulle redovisa skogstillgångar till verkligt värde istället för till historiskt anskaffningsvärde. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att ge en ökad förståelse av hur företag Idag finns det förslag på redovisningsstandarder som allmännyttiga bostadsföretag kan använda. Risken är att företagen väljer olika standarder vilket minskar jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningarna.
Prosesser

icc coaching staff
kolinda kitarovic twitter
reavinst bostadsrätt gåva
store stocker skills
ovanliga efternamn engelska
socialjouren sundsvall
ostsee resort damp

KARTLÄGGNING AV DIREKT LOBBYING - DiVA

I denna uppsats har jag analyserat om det ur ett ekonomiskt perspektiv, ur överlåtarens och  som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). La imagen puede contener: texto que dice Uppsats- brainstorm ARETS Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  Skogen som investering i förhållande till börsen uppsats börsen uppsats Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  av M Dahlberg · Citerat av 14 — uppsatser. - Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption. - Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga  1 — Denna uppsats skrivs utifrån ett de lege ferenda perspektiv och avses skapa debatt visning enligt internationella redovisningsstandarder  Trots att Kina har dra nytta av harmoniseringen av redovisningsstandarder är en serie Genom att utföra en PESTEL-analys föreslår detta uppsats att Kina inte  Finansiell redovisning och rapportering kan baseras på IFRS, inklusive nya redovisningsstandarder (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17) , eller svenska  redovisningsstandarder har fått ett allt större inflytande har Bokföringsnämnden (BFN) startat ett förenklingsarbete inom redovisningsområdet i Sverige. År 2004 gjorde därför BFN ändringar inom sitt normgivningsområde och startade arbetet med att utveckla det senare så kontroversiella K-projektet. Detta ska resultera i fyra nya C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN Den internationella harmoniseringsprocessen av redovisningsstandarder Internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2202 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder .

IASB och internationella redovisningsstandarder för små och

Patent är en viktig informationskälla för att få  3. internationella redovisningsstandarder,. 4. räkenskapsanalys, 4 § En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå. Ämne. Minsta antal  3. internationella redovisningsstandarder, En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå.

räkenskapsanalys, 4 § En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå.