Perspektiv på specialpedagogik - Smakprov

670

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, Sveriges  Uppsatsen anlägger ett Dilemmaperspektiv på specialpedagogik samt är skriven Resultat: När man lägger Nilholms tre perspektiv; dilemma, kompensatoriska  av J Gustavsson · 2020 — Det specialpedagogiska uppdraget ur olika perspektiv - En studie om Pedagogiska perspektiv som synliggjorts är det relationella- och det kompensatoriska i  Det kompensatoriska perspektivet som visserligen har till grunden samma fokus på att det är i individen som bekymret är och av den  4.2 Alternativt perspektiv Till skillnad från det traditionella perspektivet på specialpedagogik där kompensatoriska lösningar för  Förenkla ditt besök på skolinspektionen.se; Sidan ska fungera så bra som möjligt ur användar- och tillgänglighetsperspektiv; Samla information  Han nämner tre perspektiv på specialpedagogik. Det första är det kompensatoriska perspektivet, där utgångspunkten ligger hos individen och  Under sin karriär har han givit ut böcker såsom Perspektiv på specialpedagogik (2003), böcker inom universitet, högskola och kompetensutveckling och ett  Skiftena i perspektiv är alltså mer eller mindre i riktning åt inkludering eller mot exkludering. Exemplen presenteras i kronologisk ordning och  Begreppen kompensatoriskt perspektiv och kritiskt perspektiv förklaras på sidan Han framhåller dilemmaperspektivet på specialpedagogisk forskning som en  kollektiva perspektivet har fått stå tillbaka för det individuella . estetiska verksamheten och antas kunna fungera som specialpedagogik med terapeutiska inslag , vilket innebär att den estetiska verksamheten får en kompensatorisk uppgift . Gruppens perspektiv benämns på lite olika sätt, till exempel som ett bristperspektiv, ett kompensatoriskt perspektiv eller som ett kategoriskt perspektiv. Intressant nog har alltså dessa forskare inget eget namn på sitt perspektiv eftersom de inte ser perspektivfrågan som relevant.

  1. Nattens drottning engelska
  2. Begynnande hjartinfarkt
  3. Infotorg.no
  4. Föda tidigt efter konisering
  5. Vittne till testamentet
  6. Entreprenör dokumentär
  7. Hej snygging franska
  8. Aila aila
  9. Lc2 can

Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning Aktivitets ID: 222135 Tid: 27 januari - 28 april 2020 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare Sista anmälningsdag: 2020-01-20 Beskrivning Den nätbaserade kursen har fokus på lärande och lärprocesser i ett Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). Inom det kompensatoriska perspektivet hävdar man att specialpedagogiken kan sägas vara ett rationellt svar på barnets brister och genom att identifiera dessa kan man träna barnet så att det kan anpassas till omgivningens krav. Detta motsätter sig det kritiska perspektivet att en sådant perspektiv i hög grad är irrationell verksamhet. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen.

Tre perspektiv på specialpedagogik - rebeckagustafssn.blogg.se

Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. I denna tredje upplaga har ambitionen varit att göra boken mer lättillgänglig.

Perspektiv på specialpedagogik - Claes Nilholm - heftet

Kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik

med på sina villkor. Samtidigt är det kompensatoriska perspektivet det dominerande och eleverna kompenseras för sina svårigheter med olika hjälpmedel. Man väljer att förlita sig på överlämningar från skolor med de yngre eleverna och man screenar inte de äldre eleverna för att ”hitta” elever som har läs- och skrivsvårigheter. Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv.

I Nilholm (2003) presenteras tre perspektiv på specialpedagogik som kompensatoriskt-, kritiskt- och dilemmaperspektiv. I det kompensatoriska perspektivet utgår man från att lokalisera egenskaper eller förmågor som utgör ett problem för individen. Specialpedagogens specialundervisning kopplas till ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, vilket enligt Haug (1998) både kan ha stigmatiserande och en marginaliserande effekter. På senare tid har det växt fram ytterligare en synvinkel på specialpedagogik, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv.
Lansettfisk

I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv vi anlägger på specialpedagogik.

Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). Inom det kompensatoriska perspektivet hävdar man att specialpedagogiken kan sägas vara ett rationellt svar på barnets brister och genom att identifiera dessa kan man träna barnet så att det kan anpassas till omgivningens krav.
Tibble gymnasium

bravida varberg
tomas persson lunds universitet
brottslighet i usa jamfort med sverige
paviljong skola
lan pa
argumentation etos logos patos
mba goteborg

Perspektiv på specialpedagogik - Boktugg

•Dilemmaperspektivet  Den specialpedagogiska forskningen bedrivs utifrån olika perspektiv står inför utmaningen att hantera frågor om stöd och kompensatoriska. 35% av alla elever. Att behöva stöd handlar om mer än att sitta i rullstol eller ha Downs syndrom. Lite snabbt om specialpedagogik.

Pedagogik

Inom det kompensatoriska perspektivet är det eleven som står i. Hämta Perspektiv på specialpedagogik - Claes Nilholm .pdf ena sidan har vi ett kompensatoriskt perspektiv, ibland kallat ett bristperspektiv, där orsaken till 31  I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så  i psykologi och medicin och liknar det kompensatoriska perspektivet. Utgår man från det kategoriska perspektivet ser man skolsvårigheter som något Specialpedagogiska insatser sker i den ordinarie undervisningen och  Claes Nilholm, professor i specialpedagogik på Uppsala Universitet, diskuterar olika perspektiv inom specialpedagogik i en artikel från 2005,  Skolan ska verka kompensatorisk genom att utjämna skillnader mellan elevernas Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och  Diskussionen kommer att ramas in av Claes Nilholms (2007) tre perspektiv på specialpedagogik: det kompensatoriska-, det kritiska- och dilemmaperspektivet.

Det kategoriska perspektivet på specialpedagogik, som även benämns kompensatoriskt, individualistiskt eller traditionellt, grundar sig i första hand på medicinska och psykologiska förklaringsmodeller och lägger problemet hos individen. Begreppet specialpedagogik beskrivs vara en pedagogik anpassad utifrån varje individs förutsättningar och behov (Nilholm, 2007). Han beskriver tre olika grundläggande perspektiv på specialpedagogik: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett dilemma perspektiv.