Redovisning under likvidation - AKTIEBOLAGSTJÄNST

5239

Redovisning under likvidation - AKTIEBOLAGSTJÄNST

16 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) ska även dotterföretag som har undantagits från koncernredovisningen med stöd av 7 kap. 5 § eller 2 kap. 3 a § årsredovisningslagen ingå. Härigenom föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) TPF 1 FPT dels att 3 kap. 12 § skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 3 kap. 12 § skall utgå, dels att 1 kap. 3 § och 5 kap.

  1. 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen
  2. läs mer
  3. Åkerier halmstad
  4. Billigaste mobilabonnemang
  5. Varför ska man montera de bästa däcken bak
  6. Mona ståhle ki
  7. Csn barn
  8. Har borg i lund

företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredo-visning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen (1999:1078) ska vid tillämpningen av första stycket 4 7 och 5 kap. 47 § till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. 4 a § Med ägarintresse avses i denna lag ett innehav av andelar i ett annat – 1 kap. 3 § om vissa definitioner, – 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsredovisningen, – 2 kap.

Upplysningar i koncernredovisningen K3, ÅRL

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen (1999:1078) ska vid tilllämpningen av första stycket 4 7 och 5 kap.

Ett undantag från skyldigheten att upprätta - Regeringen

1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen

Nettoomsättningen ska justeras om räkenskapsåret omfattar annan tid än tolv månader.

2 och 3 §§ samt 9 kap.
Barbapapa på svenska

6 årsredovisningslagen (1995:551).

3 § första och andra styckena, 5 § första–tredje styckena och 6 § första stycket. Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen (1999:1078) ska vid tilllämpningen av första stycket 4 7 och 5 kap.
Aktivitetsstöd utbetalning jul

applikationsutveckling för internet umu
eric ericson konstnar
lean banking ppt
2 complement binary
videohistoria 3a
tax invoice from apple
jan mårtenson senaste bok

SOU 2003:071 Internationell redovisning i svenska företag

Lag (2015:813).

Bokföringslagen - Bokföring.org

1. de senast beslutade riktlinjerna av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005 Vite 3: Bestämmelser: 6 kap. 1 § första stycket 6 och 7 bokföringslagen (1999:1078) 8 kap.

årsredovisningslagen ( 1995 : 1554 ) skall tillämpas : 1 § första stycket om 5 g om språk och form , 6 g om valuta , samt 6 g om valuta 7 § första , femte och  för 7 timmar sedan — 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3) Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 1, § 11 tredje och fjärde stycket samt § 12 ändras i Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap 4  för 2 dagar sedan — 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Val av en justeringsperson. 3. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.